Niebieskie granty

6 grantów w wysokości od 10 000 do 30 000 złotych, każdy na wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska oraz integracji społecznej dla organizacji pozarządowych z Wielkopolski! Łączna pula konkursu wynosi 180 000 złotych

Dlaczego to robimy?

Jako fabryka samochodów dostawczych i komponentów jesteśmy odpowiedzialnym pracodawcą i dobrym sąsiadem. Mamy świadomość wpływu jaki wywieramy na otoczenie, chcemy równoważyć ten wpływ poprzez poszukiwanie wspólnych rozwiązań. 

Kolejnym punktem w drodze do tworzenia lepszego świata jest współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach Konkursu Niebieskie Granty.

Organizacje pozarządowe doskonale znają potrzeby swojego otoczenia, wiedzą jakie inicjatywy są potrzebne na danym terenie. Nasza firma, jako dobry sąsiad i odpowiedzialny partner, chce wspierać ich działania na rzecz ochrony środowiska.

Niebieskie Granty czyli?

Niebieskie Granty to kolejna ważna inicjatywa Volkswagen Poznań na rzecz zrównoważonego rozwoju.


Niebieskie Granty to Konkurs skierowany do organizacji pozarządowych działających w Wielkopolsce.

Celem głównym Konkursu jest wspieranie partnerskich działań na rzecz lokalnej społeczności poprzez:
  • działania prośrodowiskowe,
  • działania integrujące.
W ramach Konkursu zakładamy przyznanie 6 grantów od 10 do 30 tysięcy złotych każdy. Łączna pula konkursu wynosi 180 000 złotych.

Kto może starać się o granty?

Grant w ramach Konkursu mogą otrzymać organizacje pozarządowe działające na terenie województwa wielkopolskiego  
i działające (lub planujące działać) na rzecz mieszkańców i mieszkanek:

  • Poznania - Osiedla Wilda (Miasto Poznań),
  • Gminy Swarzędz, Osiedla Antoninek - Zieliniec – Kobylepole (Miasto Poznań),
  • Powiatu wrzesińskiego.

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie Oferty, za pośrednictwem Generatora zgodnie
z zasadami opisanymi w Regulaminie.


Jakie działania chcemy wspierać?

Co zmieniło się w Wielkopolsce dzięki poprzedniej edycji Niebieskich Grantów?

Po 30.000 złotych na realizację inicjatyw otrzymały Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku (WUTW) oraz Stowarzyszenie Schron Kultury Europa (SKE) z Poznania. Dzięki Niebieskim Grantom powstał las kieszonkowy we Wrześni a także zaangażowano mieszkanki i mieszkańców Wildy do stworzenia grządek społecznych i oferty warsztatów.


Jakie są etapy Konkursu?

Nabór trwa od 01.07.2024 r. do 22.09.2024 r., do godz. 12.00. Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Ofert (kliknij tutaj).

Organizacje pozarządowe mogą skonsultować projekt Oferty z doradcą (z ramienia Operatora Konkursu) od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 14:00. 

Wyniki oceny formalnej opublikujemy na stronie https://volkswagen-poznan.pl/niebieskie-granty w terminie nie dłuższym niż pięć dni roboczych od dnia jej dokonania.

Maksymalnie sześć ofert z największą liczbą punktów w ramach każdej z lokalizacji zostają zakwalifikowane do kolejnego etapu oceny.

Ocena merytoryczna prezentacji odbędzie się w siedzibie Volkswagen Poznań. Ocena prezentacji zorganizowana będzie dla maksymalnie 18 ofert z najwyższą punktacją, po maksymalnie 6 z każdej z lokalizacji:
1) Osiedle Wilda (Miasto Poznań)
2) Gmina Swarzędz oraz Osiedle Antoninek - Zieliniec – Kobylepole (Miasto Poznań)
3) Powiat wrzesiński.

Każdy z Oferentów, który znajdzie się w gronie maksymalnie 6 ofert z najwyższą punktacją w każdej z powyższych lokalizacji będzie zobowiązany przygotować prezentację zaplanowanych działań i przedstawić ją (max 10 minut) przed Kapitułą Konkursową.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas wydarzenia – Local Trends Europejskie Forum Samorządowe w dniach 14-15.10.2024 w Poznaniu. Przedstawiciele/lki zwycięskich Ofert są zobowiązani/e do prezentacji swoich działań podczas tego wydarzenia. 

Oferty mogą być realizowane od 28.10.2024 r. do 31.05.2025 r.
Realizacja Grantów poprzedzi podpisanie umowy darowizny ze Zwycięzcami w dniu w siedzibie Volkswagen Poznań. Minimalny czas trwania działań opisanych w ofercie nie może być krótszy niż 30 dni i nie może mieć charakteru jednorazowego wydarzenia oraz nie może uwzględniać mniej niż 3 działań.


Rozliczenie Ofert musi nastąpić do 14.06.2025 r. 

Jakich dokumentów potrzebujesz?

Pobierz wymagane dokumenty.

Oferty można składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora Ofert.


Gdzie uzyskasz więcej informacji?

Partnerem merytorycznym jest Stowarzyszenie Centrum PISOP.

Napisz lub zadzwoń do Operatora Konkursu Stowarzyszenia Centrum PISOP:

Koordynatorem projektu ze strony Volkswagen Poznań jest Anna.Pomorska@vw-poznan.pl

Projekt „Niebieskie Granty” wspiera
realizację celów zrównoważonego rozwoju
Partnerzy projektu