Pracownicy

W Volkswagen Poznań wiemy jak ważne jest zdanie pracowników.

Dla Volkswagen Poznań satysfakcja pracowników jest priorytetem.

Chęć ciągłego rozwoju to przede wszystkim wsłuchiwanie się w potrzeby pracowników. Volkswagen Poznań chce, aby pracownicy mieli realny wpływ na kształtowanie swojego otoczenia, a informacja zwrotna którą od nich otrzymuje pozwala na wdrażanie nowych rozwiązań. Stąd też tak wielka waga przywiązywana jest do regularnego dialogu zarówno z partnerem społecznym jak i z załogą.


Współpraca z partnerem społecznym, Związkiem Zawodowym Solidarność gwarantuje możliwość współdecydowania pracowników. Dzięki wspólnie opracowanej Karcie Stosunków Pracy przedstawiciele załogi wspólnie odpowiadają za kluczowe decyzje dotyczące firmy i pracowników. Owocem tej współpracy jest m.in. atrakcyjny system wynagrodzeń oraz benefitów.

DEKLARACJA KONCERNU VOLKSWAGEN DOTYCZĄCA PRAW SPOŁECZNYCH, STOSUNKÓW PRACY ORAZ BIZNESU I PRAW CZŁOWIEKA.

Karta Socjalna  jest wiążącą podstawą stosunków społecznych i przemysłowych w Grupie Volkswagen, w tym w Volkswagen Poznań sp. z o.o. oraz warunkiem kształtowania relacji z dostawcami i innymi partnerami biznesowymi. Ponadto Karta zawiera również Deklarację Biznesu i Praw Człowieka dla Grupy Volkswagen.

Karta Stosunków Pracy

Karta Stosunków Pracy jest dokumentem podpisanym w ramach polityki Relacje Pracownicze i służy rozwijaniu dialogu z przedstawicielami pracowników (organizacją związkową bądź radą zakładową). Karta została podpisana w roku 2009 i obowiązuje dla spółek i zakładów reprezentowanych w Europejskiej Radzie Zakładowej Koncernu oraz Światowej Radzie Zakładowej Koncernu Volkswagen.

 

Celem Karty jest przede wszystkich dbałość o to, aby przedsiębiorstwo zachowało konkurencyjność na rynku i przynosiło zyski, a z drugiej strony gwarantowało pracownikom stabilne, bezpieczne oraz rozwojowe zatrudnienie. Pracownicy – za pośrednictwem organizacji związkowej – mogą aktywnie wpływać na to, co się dzieje w przedsiębiorstwie, ponieważ Karta opisuje przysługujące im prawa do wypowiadania się w poszczególnych tematach dotyczących zakładu.


Karta definiuje trzy prawa pracowników: do informowania, do konsultacji i do współdecydowania. Dodatkowo zawiera listę tematów i zagadnień dotyczących przedsiębiorstwa wraz z informacją, które z trzech praw ma do danego tematu zastosowanie. I tak, na przykład, w zakresie systemu wynagradzania organizacja związkowa ma prawo do współdecydowania. W praktyce oznacza to, że każda zmiana tabeli wynagrodzeniowej czy premii musi być negocjowana z organizacją związkową i może być wprowadzona tylko za obustronną zgodą.


Karta z jednej strony mówi o prawach przedstawicieli pracobiorców, ale także o zobowiązaniach – współdecydowanie oznacza także współodpowiedzialność za podejmowane decyzje, a tym samym za przedsiębiorstwo i załogę. Współdecydowanie wymaga wiedzy i znajomości procesów przedsiębiorstwa, dlatego Karta mówi także o konieczności wprowadzenia szkoleń dla przedstawicieli pracowników i informowania ich o aktualnej sytuacji w zakładzie.


Volkswagen Poznań wraz z Zakładową Organizacją Międzyzakładową NSZZ Solidarność aktywnie wdraża Kartę. W ramach dialogu raz w roku odbywa się wspólne sympozjum, na którym są przekazywane są aktualne informacje z obszaru produkcji, finansów i personalnego. Co tydzień odbywają się spotkania dotyczące bieżących spraw pracowniczych, czy kwestii socjalnych. Przedstawiciele NSZZ Solidarność aktywnie uczestniczą i wspierają projekty w Volkswagen Poznań, takie jak Barometr Nastrojów, czy Pracownicze rozmowy oceniające.


Także Spotkania Zakładowe, odbywające się w Volkswagen Poznań cztery razy w roku, są elementem Karty Stosunków Pracy i stanowią możliwość komunikacji ze wszystkimi pracownikami.

 

Karta Stosunków Pracy formułuje podstawowe mechanizmy partycypacji spółek i tym samym wyznacza standardy współpracy między firmami i przedstawicielami pracowników w międzynarodowych lokalizacjach grupy, ale jej sukces opiera się przede wszystkim na konstruktywnym i zaangażowanym dialogu stron.

Barometr nastrojów

Możliwość wypowiedzenia się na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz współuczestnictwo w jego kształtowaniu to główne założenia ankiety dla pracowników Volkswagen Poznań. Przeprowadzana w naszej firmie od 2009 roku Ankieta Barometru Nastrojów stosowana jest w całym koncernie Volkswagen.


Pierwszym krokiem jest wypełnienie przez wszystkich pracowników anonimowej ankiety w formie elektronicznej. Kolejnym - wspólne omówienie wyników ankiety ze swoim bezpośrednim przełożonym. W trakcie omówienia wyników ankiety, pracownicy mogą wskazać, co funkcjonuje dobrze w Volkswagen Poznań, a które elementy codziennej pracy należy ponownie przeanalizować czy skorygować. Następnym etapem jest podział zgłoszonych przez pracowników środków zaradczych na lokalne, obszarowe i globalne oraz ich opracowanie przez przełożonych na wszystkich szczeblach.


Od początku realizacji tego procesu Ankieta Barometru Nastrojów cieszy się dużym powodzeniem wśród pracowników, zaś indeks zadowolenia znajduje się niezmiennie na wysokim poziomie.