Priorytety zaangażowania społecznego

02 stycznia 2017

Dobre sąsiedztwo to nasz cel i zobowiązanie. Dbałość o dobre relacje z sąsiadami naszych zakładów produkcyjnych jest na stałe wpisana w strategię naszej działalności. Chcemy być aktywnym uczestnikiem życia lokalnych społeczności i wspólnie z mieszkańcami dbać o lepszą przyszłość i warunki rozwoju. Chcemy wspierać projekty ważne dla Wielkopolan i zgodne z naszą filozofią działania. Jednym z narzędzi realizacji naszych założeń jest określenie oraz stosowanie priorytetów zaangażowania społecznego. W tym celu wyznaczyliśmy kluczowe obszary, które będziemy wspierać.

1. Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem produkcyjnym z branży motoryzacyjnej. W związku z tym naszym podstawowym obszarem zainteresowania jest wsparcie działań z zakresu edukacji technicznej. Priorytetowymi obszarami wsparcia są dla nas również działania z zakresu:

  • Bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  • Inicjatyw prośrodowiskowych
  • Pomocy charytatywnej skierowanej do dzieci i młodzieży
  • Integracji lokalnych społeczności
  • Wspierania nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych w miastach

2. Wsparcie mogą uzyskać projekty realizowane na terenie województwa wielkopolskiego, w szczególności te realizowane na poznańskiej Wildzie, w Antoninku, w Swarzędzu oraz w okolicach Wrześni, czyli w obszarach, gdzie spółka prowadzi działalność produkcyjną.
3. O wsparcie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe typu non-profit, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku publicznego, szkoły oraz inne placówki opiekuńczo- oświatowe jak również jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego. Zastrzegamy, że nie będziemywspierać osób prywatnych, inicjatyw komercyjnych, nastawionych na osiągnięcie zysków przez wnioskodawcę, związanych z funkcjonowaniem partii politycznych, działań niezgodnych z prawem . Wspierane działania muszą być także zgodne z kodeksem etycznym koncernu Volkswagen.
4. Przy podejmowaniu decyzji o wsparciu konkretnych projektów zwracamy uwagę na aktywny udział mieszkańców przy ich realizacji, długofalową współpracę oraz efektywność zaplanowanych działań.
5. Przekazywane wsparcie może mieć charakter rzeczowy i/lub finansowy. Zakładany podział środków finansowych w ramach poszczególnych obszarów wsparcia w każdym roku kalendarzowym prezentuje „Piramida wsparcia”. Łączny roczny budżet na wsparcie wszystkich projektów ustalany jest przez Zarząd Volkswagen Poznań. W roku 2017 wynosi on łącznie 50.000 Euro.
6. Poprzez wsparcie rzeczowe rozumiemy bezpłatne i krótkookresowe udostępnienie samochodów z floty reprezentacyjnej Spółki. Do dyspozycji naszych Partnerów udostępniamy modele samochodów, które są produkowane w zakładach produkcyjnych Volkswagen Poznań.
7. Środki finansowe wspierające realizację danej inicjatywy przekazywane będą w formie darowizny, zaś samochody udostępniane są na podstawie umowy bezpłatnego użyczenia lub umów partnerskich.
8. Za koordynację bieżących prac związanych z udzielaniem wsparcia odpowiada Dział Komunikacji
9. Wnioski o wsparcie należy  kierować:
a) Drogą listowną na adres:
Volkswagen Poznań Sp z o.o.
Dział Komunikacji
ul. Warszawska 349, 61-060 Poznań
b) Drogą mailową na adres:
zaangazowanie.spoleczne@vw-poznan.pl
10. Ostateczną decyzje o wsparciu określonych projektów podejmowane są podczas posiedzeń Zarządu Volkswagen Poznań. Zastrzegamy sobie prawdo do wsparcia tylko wybranych projektów czy inicjatyw.
11. Zobowiązujemy się, że każdy Wnioskujący otrzyma informację zwrotną drogą listowną lub e-mailową o podjętej przez Zarząd decyzji w zakresie wsparcia konkretnych inicjatyw w terminie do dwóch miesięcy od momentu otrzymania przez nas wniosku o wsparcie

Pobierz

Piramida - priorytety zaangażowania społecznego