Technologia

Wszystkie procesy technologiczne w zakładach Volkswagen Poznań są zaprojektowane z myślą o maksymalnej dbałości o środowisko naturalne. Zamknięte obiegi wody, odzysk ciepła czy Koncepcja Gospodarki Substancjami Chemicznymi to tylko niektóre z rozwiązań zastosowanych w zakładach Volkswagen.
Firma wykorzystuje najnowsze technologie, urządzenia i systemy zarządzania mediami, aby w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na środowisko. Na tym jednak nie poprzestaje. Volkswagen Poznań wciąż wytycza sobie nowe cele, do których sukcesywnie dąży.

 • Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem

  Jednym z kryterium realizacji projektów inwestycyjnych Volkswagen Poznań, jest kwestia czystości powietrza. Zastosowane najnowocześniejsze technologie oraz wysoko sprawne urządzenia redukcyjne minimalizują oddziaływanie produkcji na otoczenie. W celu kontroli zastosowanych rozwiązań firma prowadzi systematyczne badania wpływu emisji na środowisko naturalne.
  Szczyt komina Lakierni jest wyposażony w urządzenia do ciągłego pomiaru i kontroli lotnych związków organicznych. Pomiary i analizy wyników odbywają się co 3 sekundy. Dzięki temu zakład Volkswagen Poznań ma pełen nadzór nad wielkością emisji gazów do atmosfery.

 • Redukcja emisji dwutlenku węgla

  Działania proekologiczne w fabryce wspiera Grupa Oszczędności Energii. Dzięki ciągłej analizie procesów produkcyjnych, zakłady Volkswagen Poznań obniżają zużycie energii, co bezpośrednio wpływa na redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery. W obszarach, w których jest to możliwe, stosowana jest rekuperacja, czyli odzysk ciepła. Zakładowa kotłownia jak i urządzenia grzewcze oraz technologiczne zasilane są gazem ziemnym – najbardziej ekologicznym paliwem dostępnym w Wielkopolsce.

 • Gospodarka wodno – ściekowa

  Troska o czystość i zużycie wody to jeden z priorytetów w procesie produkcyjnym. Volkswagen Poznań realizuje te cele dzięki wykorzystaniu zamkniętych obiegów wody, jej filtrowaniu oraz płukaniu. Przed opuszczeniem fabryki ścieki są poddawane procesowi oczyszczania oraz pozostają pod ciągłą kontrolą laboratorium zakładowego.
  Dodatkowo na terenie zakładów Volkswagen Poznań znajdują się 23 punkty pomiarowe, poprzez które prowadzony jest stały monitoring wód podziemnych.

 • Gospodarka odpadami

  Proces produkcji samochodów i odlewanie części jest zaplanowany tak, aby zapobiegać lub ograniczać ilość powstających odpadów. Natomiast, aby racjonalnie zagospodarowywać odpady Volkswagen Poznań wdrożył Koncepcję Gospodarki Odpadami, która reguluje postępowanie z odpadami, ich odzysk oraz utylizację, zgodnie z zasadami polityki ochrony środowiska.
  Volkswagen przywiązuje dużą wagę do odzysku surowców wtórnych, takich jak makulatura, tworzywa sztuczne czy metale kolorowe. Segregacja odpadów produkcyjnych jest prowadzona w miejscach powstawania.

 • Gospodarka wodno – ściekowa

  Volkswagen Poznań jest świadomy zagrożeń ekologicznych, jakie wiążą się z substancjami chemicznymi. Przedsiębiorstwo korzysta z Koncepcji Gospodarki Substancjami Chemicznymi, która zawiera podstawowy zakres informacji oraz zasady postępowania z substancjami i preparatami chemicznymi. Nad tym, aby proces ich zagospodarowania przebiegał bezpiecznie czuwają przeszkoleni specjaliści. Atestowane szafy do przechowywania substancji, wanny wychwytowe, pojemniki do nasączania – to tylko niektóre z urządzeń wpływających na bezpieczeństwo chemiczne zakładu.