• Eliminacja marnotrawstwa

  Czynności występujące w procesie, które nie tworzą wartości, za które klient nie chce płacić – potrafimy dostrzegać marnotrawstwa na stanowisku pracy oraz zgłaszamy pomysły na jego wyeliminowanie.

  Ochrona środowiska

  Podejmowanie szeregu działań zmierzających do ochrony środowiska, dążenie do ekologicznego zrównoważonego rozwoju - do 2018 VWP chcemy zmniejszyć obciążenie dla środowiska o 25% na każdy wyprodukowany samochód i każdą wytworzoną część, w stosunku do roku 2010.

  Organizacja pracy

  Określenie odpowiedzialności i podziału zadań, a także podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez realizację szkoleń – poprawiamy jakość aut oraz produktywność, rozwijamy świadomość pracowników oraz utrwalamy kulturę „ciągłego doskonalenia”.

  Perfekcja

  Zapobieganie błędom w celu zapewnienia doskonałej jakości i efektywności – w produkcji samochodów obowiązuje dla nas zasada „zero błędów”.

  Przepływ

  Przepływy materiałów i informacji od zamówienia samochodu do momentu dostarczenia gotowego pojazdu klientowi – konsekwentnie skracamy czasy trwania poszczególnych procesów, co przekłada się na zadowolenie klienta.

  Pull

  System ssący – czynności nie są wykonywane dopóki nie zostanie zgłoszone na nie zapotrzebowanie – produkujemy samochody dokładnie wtedy i dokładnie w takiej ilości jakiej oczekuje tego klient.

   

  Standaryzacja

  Zrozumiałe i przejrzyste metody pracy akceptowane i przestrzegane przez wszystkich pracowników –  szybko wykrywamy nieprawidłowości oraz dbamy o optymalny  przebieg procesów dla ludzi i maszyn z wyeliminowaniem marnotrawstw.

  Takt klienta

  Impuls z rynku określający częstotliwość z jaką gotowy pojazd powinien opuszczać fabrykę, aby zaspokoić wymagania klientów – produkujemy auta w tempie, w jakim jest zgłaszane na nie zapotrzebowanie.

  Wyrównana produkcja

  Poziomowanie produkcji zarówno pod względem wolumenu, jak i mieszanego asortymentu wyrobów – unikamy nierówności obciążenia ludzi i maszyn programem produkcyjnym, co umożliwia obsługę wielu różnych klientów w krótkim czasie.

 • Ergonomia i BHP

  Kształtujemy optymalne pod względem ludzkich możliwości i potrzeb warunki do wykonywania pracy oraz korzystania z urządzeń i narzędzi –  dążymy do zachowania dobrego poziomu zdrowotności i zdolności do pracy, a także równowagi pomiędzy rzeczywistym a dopuszczalnym obciążeniem pracownika.

  Marnotrawstwa

  Rozpoznajemy, eliminujemy i zapobiegamy występowaniu marnotrawstw w procesach obecnych, jak i planowanych – zmniejszamy udział marnotrawstw na rzecz wartości dodanej, co przekłada się na zadowolenie klienta.

  Problemy

  W sposób usystematyzowany i przejrzysty rozwiązujemy problemy małymi krokami  logicznie następującymi po sobie – rozpoznajemy i eliminujemy  prawdziwe przyczyny problemu  gwarantując długotrwałe zachowanie wypracowanych wyników.

  Proces

  Podnosimy wartość dodaną procesów produkcyjnych, logistycznych i administracyjnych zarówno obecnych, jak i planowanych – dążymy do stworzenia doskonałych procesów, co przyczynia się do powstawania bezbłędnych produktów i tym samym gwarantuje nam zadowolenie klienta.

  Produkt

  Optymalizujemy produkty poprzez kreowanie nowych koncepcji oraz porównywanie rozwiązań konstrukcyjnych w autach tego samego segmentu – obniżamy koszty produkcji oraz podnosimy jakość samochodu zwiększając jego konkurencyjność na rynku.

  Standardy

  Analizujemy, doskonalimy obowiązujące standardy oraz dostosowujemy je do zmieniających się warunków otoczenia, tworzymy najlepsze w danych realiach reguły przebiegu procesu - redukujemy koszty produkcji, zapewniamy przejrzysty i bezpieczny proces produkcyjny, rozpoznajemy i eliminujemy marnotrawstwa oraz zapewniamy najwyższą jakość.

 • 1300 pomysłów rocznie

  Kreatywność pracowników, przejawiająca się ilością zgłaszanych wniosków, najlepiej świadczy o identyfikacji każdego pracownika z ideą PCU.

  Drzemiący potencjał

  Postrzeganie pracowników VWP nie jako koszty dla przedsiębiorstwa, ale nieograniczone zasoby nowych pomysłów w procesie ciągłego doskonalenia.

   

  Premiowanie

  Pomysłodawca, którego wniosek zostanie przyjęty i zaimplementowany może otrzymać premię w wysokości od 5% do 10% kwoty zaoszczędzonej dzięki wdrożonemu pomysłowi.

   

  Projekt ulepszenia

  Każdy zgłoszony pomysł, który poprawia stan istniejący w firmie lub/i przynosi oszczędności dla przedsiębiorstwa. Może on na przykład dotyczyć jakości procesu lub produktu, bezpieczeństwa lub ergonomii pracy.

  Weryfikacja

  Każdy wniosek podlega ocenie pod względem użyteczności dla Volkswagen Poznań oraz potencjalnych oszczędności finansowych z tytułu jego wdrożenia.

   

 • Kwalifikacje pracowników

  Ciągłe rozwijanie świadomości pracowników, utrwalanie kultury Kaizen oraz udostępnianie narzędzi ciągłego doskonalenia  za sprawą szkoleń fachowych prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów Akademii VWP.

  Otwarta komunikacja

  Komunikowanie w mediach zakładowych potrzeby i uzasadnienia idei ciągłego doskonalenia w kontekście sytuacji przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku. Inspirowanie pracowników poprzez prezentowanie najlepszych, wypracowanych rozwiązań PCU.

  Plan działania

  Podstawą sukcesu we wdrażaniu i utrwalaniu kultury ciągłego doskonalenia jest długofalowy, usystematyzowany i poparty wizją przedsiębiorstwa plan działania, który w Volkswagen Poznań stanowi Kaskada PCU.

  System premiowania

  W Volkswagen Poznań docenia się nie tylko pomysły indywidualne. Istnieje również system premiowania pozwalający na nagradzania najbardziej zaangażowanych i kreatywnych zespołów za wypracowane i wdrożone rozwiązania podczas Warsztatów PCU.

  Wizja

  Proces Ciągłego Ulepszania małymi krokami jest dla Volkswagen Poznań jednym z narzędzi do osiągnięcia celu, którym jest status przedsiębiorstwa maksymalnie zorientowanego na wartość dodaną. Osiągana dzięki temu wysoka konkurencyjność gwarantuje pracownikom stabilność zatrudnienia.

  Wsparcie kierownictwa

  Każdy pracownik, a w szczególności przełożeni są ambasadorami PCU – rozumieją i komunikują potrzebą doskonalenia procesów i produktów. Wpierają tę filozofię poprzez zapewnianie budżetu na wdrażanie rozwiązań, uczestnictwo w warsztatach, mentoring, osobiste odbiory wypracowanych rozwiązań.